ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
آزمون_ورودی

Tag

برگزاری آزمون ورودی دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی

آزمون ورودی دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی در دوازدهم بهمن برگزار شد. تعداد داوطلبان ۶۰ نفر بوده که تنها ۳۰ نفر از شرکت کنندگان در آزمون پذیرفته خواهند شد.
۱۳
بهمن

برگزاری آزمون ورودی بهمن ماه

آزمون ورودی دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی در دوازدهم بهمن برگزار شد.
۱۲
بهمن
fa_IRPersian