ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com

فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی به مطالعه داروهای گیاهی و نیز داروها و ترکیبات با منشاء طبیعی می پردازد و موضوعاتی در حوزه های فیتو شیمیایی (استخراج، تفکیک و شناسایی ترکیبات طبیعی ، کشت سلول گیاهی ، تبدیلات بیوشیمیایی و بررسی مسیرهای بیوسنتزی ) فیتوفارماسیوتیکال ( مواد اولیه و خام جهت تولید داروهای گیاهی ) و فیتوتراپی (اثرات فارماکولوژی و درمانی گیاهان دارویی و طب سنتی) را مورد بررسی قرار می دهد.

گروه فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی علم مطالعه مواد دارویی از منابع طبیعی است و به طور کلی به بررسی و مطالعه منابع دارویی طبیعی می پردازد. این منابع طبیعی ممکن است گیاهی، حیوانی، میکروبی و یا هر منبع دیگر با منشأ طبیعی باشند.

این گروه دارای دو گرایش اصلی است:
* فارماکوگنوزی: منابع مورد مطالعه این بخش عمدتاً منابع طبیعی گیاهی است.
* بیوتکنولوژی: منابع مورد بررسی این بخش عموماً میکروارگانیسمها هستند. 

      دپارتمان فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد:
* آموزش: آموزش دانشجویان در دوره دکترای عمومی داروسازی و دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی.
* پژوهش: به طور کلی فعالیتهای پژوهشی این گروه در قالب ارائه مقالات در سمینارها و مجلات تخصصی، کارهای پژوهشی دانشجویی، طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها صورت میپذیرد.

      از جمله مهمترین فعالیتهای پژوهشی دپارتمان فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– ارزیابی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان و میکروارگانیسمها
– جداسازی و تعیین ساختمان ترکیبات فعال بیولوژیک و فارماکولوژیک از منابع طبیعی گیاهی و میکروبی
– آنالیز کمی و کیفی گیاهان داروئی و محصولات مرتبط با آنها
– شناسایی گیاهان داروئی ایران
– فرمولاسیون فرآورده های داروئی گیاهی
– تولید فرآوردههای فعال بیولوژیک از منابع میکروبی
– تغییر و تبدیلات ترکیبات داروئی توسط میکروارگانیسمها
– کشت سلول و بافت گیاهی.

از لحاظ وضعیت اشتغال، برخی از فارغ التحصیلان این گروه وارد سیستمهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای مختلف و برخی دیگر وارد بخشهای تولیدی در کارخانجات داروئی میگردند. همچنین گروهی نیز به عنوان پژوهشگر در مراکز پژوهشی گوناگون به فعالیت میپردازند.

fa_IRPersian